Nodokļi pašnodarbinātajam

5 EUR banknote

Te centīšos uzskaitīt tos nodokļus, kas ir jāmaksā kā pašnodarbinātajam (saimnieciskās darbības veicējam).

Lai arī katram nodarbinātajam ir savi nosacījumi un apmērs, šis cerams dos nelielu apjausmu cik daudz būs jānomaksā nodokļos, kad tiks saņemts atalgojums par darbu.

Nosacījumi 2021. gadā var vēl mainīties.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Plašāk likumi.lv un vid.gov.lv. Summu rēķina no bruto ienākumiem.

  • ienākumam līdz 20 004 euro (līdz 1667 EUR mēnesī) – 20%;
  • ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 euro (1667-5233 EUR mēnesī) – 23%;
  • ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 euro (no 5233 EUR mēnesī) – 31,4%.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem

Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09%*, no kuriem 23,59% maksā darba devējs un 10,50% – darba ņēmējs. Plašāk: vid.gov.lv.

No 2021. gada 1. janvāra par vienu procentpunktu ir samazināta obligāto iemaksu likme. Kopējā likme, ja darbinieks ir apdrošināms visiem veidiem, ir 34,09%, t.sk. darba devēja likmi samazina par 0,5 procentpunktiem jeb no 24,09% uz 23,59% un darba ņēmēja likmi par 0,5 procentpunktiem jeb no 11% uz 10,5%.

No 2021. gada 1. jūlija obligāto iemaksu likme pensiju apdrošināšanai, ko veic pašnodarbinātie no ienākumiem, kas ir mazāki par minimālo algu, līdzšinējo 5 % vietā ir 10%. (Ņemot vērā, ka pašnodarbinātais ir abi – tad kopējā summa.)

Minimālās obligātās iemaksas pašnodarbinātajam

No 2021. gada 1. jūlija ieviestas minimālās obligātās iemaksas. Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas – 1500 eiro.

Ja alga ir mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī, darba devējam (t.sk. pašnodarbinātajam un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam) par darba ņēmējiem jāmaksā minimālās obligātās iemaksas.

Starp daudziem citiem nosacījumiem, pašnodarbinātais minimālās obligātās iemaksas neveic par laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība.

Minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un pašnodarbinātajam, aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba devēja un pašnodarbinātā pārmaksātajām minimālajām obligātajām iemaksām.

Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā informē darba devēju un pašnodarbināto Elektroniskās deklarēšanas sistēmā par aprēķinātajām minimālajām obligātajām iemaksām.

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmējiem.

Pašnodarbinātajam ir tiesības līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālo obligāto iemaksu avansa maksājumu.

Ja nesasniegs 1500 EUR mēnesī

Ja pašnodarbinātais (arī autoratlīdzības saņēmējs un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

  1. 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
  2. 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Valsts ieņēmumu dienests apliecinājumu nodos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, un tā, ņemot vērā pašnodarbinātā prognozes, obligātās iemaksas par konkrēto ceturksni neaprēķinās.

Pašnodarbinātais – radošā persona

Pašnodarbinātais, kurš ieguvis radošās personas statusu atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma 12. pantam un kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par 6000 eiro, minimālo obligāto iemaksu veikšanai ir tiesīgs lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā. Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās obligātās iemaksas par pašnodarbināto veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Pensiju apdrošināšana

No 2021. gada 1. jūlija pašnodarbinātais pensiju apdrošināšanai veiks iemaksas 10 % (līdzšinējo 5 % vietā) apmērā.

Par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim pašnodarbinātie veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 10 % apmērā un, ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī:

  1. sasniedz vai pārsniedz 500 eiro, – papildus brīvi izraudzītajam obligāto iemaksu objektam, kas mēnesī nedrīkst būt mazāks par 500 eiro, reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai no brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības;
  2. ir mazāki par 500 eiro, – reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai no ienākuma.

Pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma 2021. gadā obligātās iemaksas veic tāpat kā citi pašnodarbinātie katru ceturksni, nevis vienu reizi gadā, kā tas bija noteikts līdz šim. Par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai neveic.

Plašāk par šo VID informatīvajā materiālā: Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.


* – agrāk: 35,09%, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11 % – darba ņēmējs