2023-12-10 (49)

No 2018. gada mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju pieļaujamais apgrozījums nevar pārsniegt 40 000 EUR

feature-top

2017.gada 28.jūlijā Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, kas 2017.gada 8.augustā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.156 (5983) un stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Tie, kuri ir izvēlējušies šo nodokļu maksātāja statusu. Pagaidām šīs izmaiņas vid.gov.lv mājas lapas izglītojošos materiālos nav ieviestas. Pieļauju, ka tas notiks drīzumā.

Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu ir:

  1. individuālajam komersantam;
  2. individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai;
  3. fiziskajai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;
  4. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību.

Atgādinājumam: Mikrouzņēmums ir tiesīgs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja ir rakstveidā vienojies ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Šo vienošanos kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā.

Par mikrouzņēmumu apgrozījumu

Mainīts mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem noteiktais apgrozījuma ierobežojums. Kalendāra gadā pieļaujamais apgrozījums nevar pārsniegt 40 000 euro.

Likuma pārejas noteikumos ir noteikts, ka 2018. un 2019.taksācijas gadā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var nepiemērot 20 procentu mikrouzņēmumu nodokļa likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam līdz 52 000 euro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada apgrozījums vai tā gada apgrozījums, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pārsniedza 40 000 euro.

Par darbinieka nodarbināšanu mikrouzņēmumā

Fiziskā persona kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks vienlaikus var tikt nodarbināta tikai vienā mikrouzņēmumā. Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, Valsts ieņēmumu dienests nereģistrēs mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

Valsts ieņēmumu dienestam noteikts pienākums līdz 2018.gada 1.februārim Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informēt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus par darbiniekiem, kuri 2017.gada 31.decembrī tiek nodarbināti arī pie cita mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieki, kuri 2017.gada 31.decembrī ir nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos vienlaikus, šādā veidā tiks nodarbināti 2019.gadā, tad, aprēķinot mikrouzņēmumu nodokli, mikrouzņēmums papildus aprēķinātajai 15 procentu mikrouzņēmumu nodokļa likmei pieskaitīs divus procentpunktus par katru šādu darbinieku un ar 2020.gadu zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Drīzumā... atgriežamies